• 0
  • 4
  • 2
عوامل خطر دیابت نوع دو چیست؟

عوامل خطر دیابت نوع دو چیست؟

کسانی که در معرض خطر دیابت هستند اگر دیابت آن ها به موقعه تشخیص داده نشود احتمال بروز عوارض بلند مدت دیابت در آن ها بسیار بالا می رود .