یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی
البرز

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی البرز

دکتر رحیم حسنی شفیق
  • دکتر رحیم حسنی شفیق

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان البرز، شهر کرج، میدان مرکزی، اول خیابان چالوس، آزمایشگاه ابن سینا