یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی
هرمزگان

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی هرمزگان

دکتر صادق زرین نعل
  • دکتر صادق زرین نعل

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان هرمزگان، شهر میناب، بلوار امام خمینی، آزمایشگاه سینا