یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی
سیستان و بلوچستان

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی سیستان و بلوچستان

دکتر محمدرضا عابدی
  • دکتر محمدرضا عابدی

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، آزمایشگاه رازی