یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی
خوزستان

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی خوزستان

دکتر مریم طارمی
  • دکتر مریم طارمی

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان کیکاووس، بیمارستان رجایی