یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )
خوزستان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری کلیه نفرولوژی خوزستان

دکتر حشمت اله شهبازیان
  • دکتر حشمت اله شهبازیان

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، خیابان شهید قنادان زاده
دکتر حشمت اله شهبازیان
  • دکتر حشمت اله شهبازیان

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، خیابان مولوی، مجتمع پزشکی