یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
هرمزگان

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد هرمزگان

دکتر علی اکبری
  • دکتر علی اکبری

  • تخصص:

    متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

  • استان هرمزگان، شهر بندر لنگه، بیمارستان دکتر بهشتی