یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
مرکزی

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد مرکزی

دکتر محمدحسن شمس الحرار
  • دکتر محمدحسن شمس الحرار

  • تخصص:

    متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

  • استان مرکزی، شهر خمین، م مدرس، جنب داروخانه شبانه روزی