یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
خراسان جنوبی

بهترین دکتر متخصص عفونی خراسان جنوبی

دکتر آزاده ابراهیم زاده
  • دکتر آزاده ابراهیم زاده

  • تخصص:

    متخصص عفونی

  • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، خیابان مفتح مجتمع پزشکی رازی
دکتر زهره آذرکار