سوابق تحصیلی

BDS, DDS

سوابق علمی

Fellowship of ICOI
DSD Member

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

خوزستان

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

به زودي اعلام مي شود.

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • دی 1399
  • <