سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1376
دکتری تخصصی طب سالمندان، دانشگاه کارولینسکا سوئد، 1390

سوابق علمی

دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه رئيس مرکز تحقيقات سالمندي دانشگاه کارشناس حوزه سالمندي در برنامه هاي سيماي خانواده، به خانه بر مي گرديم، نسخه، مثبت سلامت، ضربان، کشيک سلامت، خانه مهر، مجله سالمندي، خانه و خانواده و ..... دبير بورد و هيات ممتحنه ارزشيابي و برنامه ريزي رشته سالمند شناسي و سلامت سالمندي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، محقق واستاد مشاور دانشجويان دکتري دردانشگاه کارولينسکا سوئد عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي سالمند مشاور سالمندان کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مشاور سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشاور ارشد بازنشستگان نيروهاي مسلح عضو شوراي پژوهشي پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان سردبير فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار دبير علمي اولين کنگره بين المللي سالمندي در ايران و جهان رئيس مرکز تحقيقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

رييس انجمن علمي طب سالمندان و سالمند شناسي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <