سوابق تحصیلی

کارشناس رشتۀ روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی از سال 83تا 87
کارشناس ارشد رشتۀ روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی از سال 88 تا 90
دکترای رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تا 98

سوابق علمی

کارشناس رشت روانشناسي باليني از دانشگاه شهيد بهشتي - کارشناس ارشد رشت روانشناسي عمومي از دانشگاه علامه طباطبايي - دکتراي رشته روانشناسي عمومي از دانشگاه فردوسي مشهد - روانشناس در بيمارستان فوق تخصصي محک از سال 1388 تا سال 1390 - روانشناس در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري از سال 1390 تاكنون

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <