نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

انجام عصب کشی با دستگاه روتاری و دستگاه تعیین کننده محل انتهای ریشه

دکتر نفیسه نفیسی مظفر، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر نفیسه نفیسی مظفر