از کلیدها استفاده کنید نه از قفلها

✅  از کلیدها استفاده کنید نه از قفلها

قفل ها:
🔒تو نسبت به من بی توجه شدی!
🔒تو دیگر مرا دوست نداری!
🔒تو بلد نیستی با یک خانم چه طور رفتار کنی!

کلید ها:
🔑من به توجه تو نیاز داشتم و احساس کردم به من توجه نداری!
🔑من به محبت بیشتر تو نیاز دارم!
🔑من به این که به من بگویی دوستم داری نیاز دارم!
🔑دلم می خواهد با من این طوری صحبت کنی!
🔑من دوست دارم با من این طوری رفتار کنی! 

قفل ها و کلیدها هردو یک مطلب را بیان می کنند اما به شیوه ای متفاوت

وقتی که شما درباره موضوعی از همسرتان انتقاد می کنید
وقتی قضاوت یا ادراک تان نسبت به وی را بیان میکنید
وقتی شما چیزی را به همسرتان گوشزد می کنید
شما در حال استفاده از قفل ها هستید که سرانجام به مشاجره ختم میشه

اما کلید ها فضای گفت وگو را، هرچند غمگین یا منفی باشد، به سوی باز شدن و یافتن راه حل پیش می برد
وقتی شما از احساس و انتظارات تان صحبت و بیان می کنید به چه چیزهایی نیاز دارید، هم به خاطر بیان احساس تان سبک و راحت می شوید و هم به همسرتان نشان می دهید که چه کار باید بکند.

دکتر ستاره معین، دکترای روانشناسی بالینی ( زوج درمانی و طلاق) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر ستاره معین